Tisztítógépek kölcsönzési feltételei

Kérjük takarítógépeink megrendelése előtt figyelmesen olvassák el általános szerződési feltételeinket.

A gépeket a használati útmutatónak megfelelően, annak iránymutatása mellett lehet csak használni. Mindennemű rendellenes használatból eredő kár a bérlőt terheli.

 • Társaságunk áfa mentes. A gépek napi bérleti díja a bruttó (fizetendő) összeg.
 • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges a kölcsönzési szerződéshez.
 • A gépekhez használati útmutatót adunk, valamint szóban is tájékoztatjuk ügyfeleinket azok rendeltetésszerű használatáról.
 • A gépeket védeni kell a fagytól, esőtől.

Csak a szállítási és a kölcsönzési díjat kell fizetni, kauciót nem kérünk!


Rendelje meg a kiválasztott takarítógépet most, kaució nélkül!


Az eszközbérlés, kölcsönzés Általános szerződési feltételek

Bérleti szerződés feltételei

1. A szerződés alapján a Tamás Szilvia egyéni vállalkozó (2094 Nagykovácsi Kolozsvár út 48., adószám: 69905702-1-33, nyilvántartási szám: 53855141), továbbiakban: Bérbeadó, a bérbe vevő, továbbiakban: Bérlő időleges használatába adja a Bérleti szerződésben megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat. A Bérlő a megnevezett eszköz(ök), tartozék(ok) hiánytalan átvételét aláírásával elismeri, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.

Bérlés folyamata:

A bérelt eszközök átadását a bérbeadó vállalja a bérlő által megadott helyszínen. Bérleti szerződés megismerése és annak aláírása után az adott eszköz használatba vehető.

Bérlési feltételek, szükséges okmányok:

Az eszközök bérléséhez magánszemély esetén érvényes személyi igazolványra, lakcímkártyára van szükség, amelyek érvényességi idejének meg kell haladnia a bérlési idő végét.

Cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat bemutatására, a Cégkivonatban szereplő aláíró személy aláírási címpéldányára, személyének érvényes személyi igazolvány vagy érvényes fényképes igazolvánnyal történő azonosítására.

Személyi feltételek:

Bérlő lehet minden 18 év feletti, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár,vagy Társaság, aki érvényes okmányokkal illetve adószámmal rendelkezik.

Bérlő adatai:
 • Magánszemély:
 • Név: ……………………………………………………………………………………………………
 • Szem.igazolvány szám: ………………………………………………………
 • Lakcim: ……………………………………………………………………………………………
 • Telefonszám: …………………………………………………………………………….
 • Cég :
 • Név: ……………………………………………………………………………………………………
 • Adószám:……………………………………………………………………………………………
 • Székhely:…………………………………………………………………………………………
Bérelt eszköz adatai:
 • Fajtája: ………………………………………………………………………………
 • Tipusa: …………………………………………………………………………………

2. A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és egyéb utolérhetőségének hitelt érdemlően bizonyító hivatalos iratok (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya) betekintésébe és ezen adatok szerződésbeli rögzítésére. A Bérbeadó a Bérlő adatait titkosan kezeli.

3. A bérleti idő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, mely időszakra a kölcsönzési díj előre fizetendő. A Bérlő jogosult a bérleti díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban visszaszolgáltatni. A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt eszköz(öke)t a bérlés helyszínén vissza nem szolgáltatja.

4. A Bérlő a bérelt tárgyat a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően rendeltetésszerűen használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal tájékoztatni.

5. A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet. A bérleti tárgy megbontása esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és egyéb igazolt kárt megtéríteni.

6. A bérlő a bérelt készüléket harmadik személynek nem adhatja át, a bérlési idő alatt bekövetkezett valamennyi nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett kárért felelős! A bérbeadó nem felel az előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, neki fel nem róható (vis major) káreseményekért. Az említetett felelősségkorlátozások magában foglalnak minden kártérítési és kártalanítási igényt. Az említett felelősségkorlátozások érvényesek a Bérbeadó minden munkatársára, és más, a bérbeadó által megbízott harmadik személyre is.

7. Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani.

8. Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg elvész vagy használhatatlanná válik a Bérlő köteles a hátralék befizetésén túl a bérleti tárgy mindenkori beszerzési értékét megfizetni.

9. A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben:

 • Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen, ha a bérelt tárgyat nem megfelelően kezeli.
 • Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő megkísérli megakadályozni a bérelt eszközök ellenőrzését, vagy fenn áll a veszélye az eszközök elbirtoklásának.

10. A Bérbeadó fenntartja a jogot a bérbeadástól való elállásra abban az esetben:

 • Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.
 • Ha egyértelműen megítélhető, hogy a bérlő a készülék használatához nem rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve bármilyen körülményből arra következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata, vagy visszaszállítása bizonytalan.

11. A Bérlő a Bérleti szerződés megkötésekor az eszközök szakszerű kezelésére ki lett oktatva, melyet a szerződés aláírásával igazol.

12. Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság a kizárólagos illetékes.

Kelt: …………………………………………………, 201……. év ………………………………… hó ………… napján.………………………………………………… …………………………………………………
BÉRBEADÓ BÉRLŐ